Dette tror vi på:

BIBELEN
Bibelen er Guds inspirerte ord (2 Tim.3.16, Salme 119.160). Bibelen er Guds ord til alle mennsker. Her viser Han hvem Han er, og hva Hans vilje er.

GUD
Vi tror at det er en sann Gud som har skapt jorden og alt som fyller den. Han elsker hvert menneske, og ønsker at alle mennesker skal vende seg bort fra all ondskap i denne verden og motta frelsen og tilgivelsen i Hans sønn, Jesus Kristus. Han vil da fylle mennesket med sin Ånd og kjærlighet.

FRELSE
Det er frelse bare gjennom troen på Jesus Kristus, Guds sønn. Frelsen er tilveiebragt ved Jesu syndfrie liv, Hans korsfestelse,død og oppstandelse for alle menneskers synd og skyld (Ap.gj.4.12).Et menneske blir frelst ved å tro i sitt hjerte at Gud oppvakte Jesus fra de døde, og bekjenne Ham som Herre i sitt liv (Rom.10.9-10).Deretter blir man døpt.

DÅPEN
Dåp i vann skjer ved full neddykkelse etter at en person har kommet til personlig tro på Jesus (Ap.gj.2.38,41).Dåpen er en begravelse av det gamle livet og en oppstandelse til å leve et nytt liv sammen med Jesus.Den er en samvittighets pakt med Gud(1.pet.3.20-21).Vi praktiserer ikke barnedåp. Men barnevelsignelse, som Jesus gav befaling om.Dette gjør vi i samlingene våre ved at pastoren,og hele forsamlingen ber for barnet,og velsigner det i Jesu navn. Dette er et tilbud til alle foreldre som ønsker dette for barna sine. Ta kontakt. (Markus 10 13-16).

MENIGHETEN
Alle kristne er ett, og er med i Guds universale menighet. Vi ønsker derfor og ha et godt forhold til alt Guds folk. Men alle kristne trenger også å finne sin plass i en lokal, kristen menighet hvor de kan komme under hyrdeansvar, være en del av et fellesskap, få undervisning,ta del i nattverden,være sammen i bønn, utvikle sin tjeneste og vokse i troen (Ap.gj.2.41-42).

DEN HELLIGE ÅND
Gud har lovet alle kristne Den Hellige Ånd (2.Kor.1.22, efes.1.13-14). Når et menneske sier «Ja» til Jesus og blir frelst, flytter Den Hellige Ånd inn i hjerte deres(Rom.8.9-11). Den Hellige Ånd er et nærvær av Guds fylde, fred, kjærlighet og kraft.

HELBREDELSE OG GUDS VELSIGNELSE
Gud har også gitt oss helbredelse ved Jesus forsoning. Derfor praktiserer vi frimodig bønn for syke mennesker. Guds velsignelse berører hele menneskerlivet både åndelig, psykisk og fysisk (3.joh.1.2, jes.53.4-5).

DJEVELEN
Bibelen forteller om en djevel, en ondskapens makt, som har stor påvirkning på jorda og menneskene idag (efes. 6.10-13). Ved sine demoniske krefter prøver han å holde mennesker nede i synd, løyn, og feiloppfattninger om den levende Gud, og Hans gode frelsesplan for hvert menneske.

BØNN
Vi tror på en Gud som hører og svarer bønn.
Om det er fysisk eller psykisk sykdom, familieproblemer, rusproblemer, problemer i relasjoner til andre mennesker, ensomhet, arbeidsløshet, økonomiske prolemer, mm.mm. Vi tror at alle som helhjertet vender seg til Gud i bønn,vil få bønnesvar og veiledning fra Gud(matt.7.7-11).

ENDETIDEN
Bibelen forteller at det kommer en ende på denne verden(1.joh.2.17).Tiden før dette skjer beskriver bibelen nøye. Det vil være en tid med: mangel på kjærlighet, egoisme, stolthet, pengekjærhet, skilsmisser, utroskap, kriger og borgerkriger, mm., mm.(matt.24, 2.tim.3).

Vi tror at vi er i denne tiden nå. Det er derfor viktigere enn noen gang før at kristene lever nærme Gud og kommer sammen med Hans folk, slik at troen blir oppbygget.